Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Elsősorban ingatlannal kapcsolatos vagyonjogi vonatkozású esetekben nyújtott szolgáltatások

 • ingatlan tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházására irányuló szerződésekkel (ajándékozási szerződés, adásvételi szerződés, előszerződések) kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, okiratszerkesztés, az ingatlan átruházását megelőző teljeskörű jogi átvilágítás, értékbecslés elkészítése mellett;
 • ingatlanon fennálló tulajdonjog korlátozására irányuló jogviszonyok (haszonélvezet, jelzálogjog, használati jog, bérleti jog, vételi jog, elővásárlási és visszavásárlási jog) létrehozására, módosítására és megszűntetésre vonatkozó teljeskörű tanácsadás, szerződéskészítés;
 • ingatlan hasznosítására vonatkozó tervezési, építési, kivitelezési, bérleti, üzemeltetési szerződések előkészítése, okiratszerkesztés;
 • teljeskörű földhivatali ügyintézés, tulajdoni lapok, térképmásolatok (TAKARNET), iratmásolatok beszerzése, iratbetekintés;
 • kölcsön- és hitel szerződések készítése és véleményezése, ingatlant terhelő biztosítéki jog (jelzálogjog, vételi jog, elővásárlási jog, és egyéb ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok) alapítására vagy törlésére vonatkozó szerződés elkészítése;
 • az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével illetve eladásával kapcsolatos adó- és illetékszabályokra vonatkozó teljeskörű tanácsadás;
 • társasházak működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, közös tulajdon megszüntetésének és a társasház alapításnak az előkészítése, alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése;
 • közreműködés ingatlanok átminősítése, területrendezés, telekmegosztás illetve telekalakítás érdekében a hatósági eljárás megindítása, lefolytatása során;
 • építésügyi és építéshatósági eljárásokban (építési engedélyezési, összevont engedélyezési, összevont telepítési, használatbavételi engedélyezési, fennmaradási engedélyezési eljárások) történő tanácsadás, jogi képviselet;
 • jogi képviselet ellátása a szerződésszegésből illetve a szerződésen kívüli károkozásból eredő kártérítési igények érvényesítése során, peres és peren kívüli eljárások megindítása, teljeskörű perbeli képviselet, közreműködés a felek közötti egyezségi megállapodás létrehozása érdekében;
 • kisajátítási eljárásokban (az ingatlan tulajdonjogának közérdekből történő teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás melletti megszerzése) történő jogi képviselet;
 • biztosítási szerződésből (gépjármű-felelősségbiztosításból, CASCO biztosításból, vagyonbiztosítási szerződésből, életbiztosítási szerződésből, balesetbiztosításból, betegbiztosításból) eredő igények érvényesítése, biztosítási szerződések véleményezése;
 • teljeskörű jogi tanácsadás a birtokától jogalap nélkül megfosztott vagy birtoklásában megzavart Ügyfél részére jogszabály által biztosított birtokvédelmi szabályokra vonatkozóan (jegyző előtti hatósági eljárás, birtokháborítási per);
 • elbirtoklási ügyekben történő jogi véleményezés, elbirtoklás előfeltételeinek vizsgálata, elbirtoklási per megindítása, perbeli képviselet, az elbirtokláshoz kapcsolódó földhivatali ügyintézés;
 • mezőgazdasági területek hasznosításával (mezőgazdasági terményértékesítési, mezőgazdasági haszonbérleti) illetve átruházásával kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés;
 • széleskörű tájékoztatás a közös tulajdon megszűntetése esetén alkalmazható jogi lehetőségekről, a tulajdonszerzés egyes technikai kérdéseiről (természetbeni megosztás, megváltás, kényszerértékesítés), tulajdonostársak közötti közvetítés, szükség esetén közös tulajdon megszűntetésére irányuló peres eljárás megindítása, képviselet az eljárás során és a végrehajtási szakaszban.