Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Családdal, személlyel, személyiségi jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások

Családjoggal (gyermek elhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás, házasság felbontása, házassági vagyonjogi, származás megállapítása iránti ügyek) valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos szolgáltatások – idegen nyelven (így különösen magyar, német, angol nyelven) is.

Jogi tanácsadási-véleményezési, okiratszerkesztési és képviseleti feladatok ellátása:

 • a házassági bontóperben a jogi képviselet nem kötelező, azonban ajánlott, mivel az eljárás során felmerülő kérdések vagyonjogi hatásai (lakáshasználat megváltása, többlethasználati díj illetve házastársi tartásdíj iráni igény érvényesítése) súlyosak lehetnek, és az ítéletben foglaltak tartós jogi helyzetet hoznak létre, melynek megváltoztatását később csak különösen indokolt esetben lehet kérni a bíróságtól;
 • a szülői felügyelet megszüntetésével, házasság érvénytelenségével, apasági és származás megállapítása iránti perekkel kapcsolatos széleskörű jogi tanácsadás, szükség esetén peres és peren kívüli eljárások megindítása;
 • házassági vagyonjogi kérdésekben (házassági közös vagyon megosztása, külön vagyoni jelleg értékelése, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések készítése) történő tanácsadás, iratszerkesztés;
 • elmaradt gyermektartási díj érvényesítése érdekében a felek közötti közvetítés, fizetési felszólítások kiküldése, peres/nemperes eljárások megindítása, az eljárásokban történő teljeskörű jogi képviselet ellátása;
 • örökbefogadási ügyekkel kapcsolatos széleskörű ügyintézés (engedélyezési eljárás megindítása, a kérelem és a szükséges iratok beszerzéséhez történő segítségnyújtás) örökbefogadás érvénytelenné nyilvánítására illetve hatálytalanságának megállapítására irányuló eljárások megindítása;
 • halál esetén felmerülő vagyonjogi kérdések előzetes rendezése érdekében öröklési konstrukciók megtervezése, ennek körében végrendelet, öröklési szerződés illetve halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítése, továbbá az örökléshez kapcsolódó igények érvényesítése során és a hagyatéki eljárásban való jogi képviselet ellátása;
 • a gondnokság fajtáira, a gondnokrendelés szabályaira, eljárására vonatkozó tájékoztatás nyújtása, az ügyeinek vitelében akadályozott személy érdekeinek védelme érdekében cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezési eljárás megindítása, eljárás a gondnokság alá helyezés megszűntetése, módosítása esetén;
 • személyhez fűződő jogok megsértése esetén (rágalmazás, becsületsértés, zaklatás, magántitok megsértése, jóhírnév megsértése) a szükséges polgári és/vagy büntetőeljárás megindítása, az eljárás során jogi képviselet ellátása;
 • terheltek (gyanúsított, vádlott) büntetőjogi védelmének és sértettek képviseletének az ellátása a nyomozati szakasztól kezdve a büntetőbíróság jogerős ítéletéig, pótmagánvádas ügyeken a pótmagánvád képviseletét, továbbá az elítélt jogainak megóvását a büntetés-végrehajtás során;
 • a sérelmet szenvedett fél polgári jogi igényének, a bűncselekmény elkövetésével összefüggésben őt ért vagyoni- és nem vagyoni kár érvényesítése a büntetőeljárás során;
 • közúti bűncselekményekkel, szabálysértésekkel (segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás, járművezetés tiltott átengedés, közlekedési baleset okozása, úthasználati díj megfizetésének az elmulasztása, közúti veszélyeztetés, engedély nélküli vezetés, ittas vezetés, sebességkorlátozás túllépése) kapcsolatos teljeskörű jogi képviselet ellátása.