Kérdése van? Hívjon!
06-1-787-6833

Elszámoltatás

2015 . április 13 .

JOGORVOSLAT AZ ELSZÁMOLÁS ÉS A FORINTOSÍTÁS SORÁN

Folyamatban van az egyes pénzügyi kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási, továbbá szerződésmódosulásra vonatkozó banki értesítők kiküldése.

Elszámolási értesítőt azok a fogyasztók várhatnak, akik 2014. május 1. és 2014. július 19. napja kötöttek, még meg nem szűnt vagy 2009. július 26. napját követően megszűnt – vagy 2009. július 26. napja előtt megszűnt, de el nem évült – deviza alapú, forint alapú vagy deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződést valamely pénzügyi intézménnyel.   A forintosításra vonatkozó értesítés az elszámoláshoz képest szűkebb fogyasztói kört érint, mivel ez csak a deviza és deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésekre és az ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésekre terjed ki (tehát például gépjármű hitel- vagy pénzügyi lízingszerződésekre nem vonatkozik). Forintosításra a 2004. május 1. napját követően kötött és 2015. február 1. napján még meg nem szűnt vagy már felmondott olyan szerződések esetében kerülhet sor, amelyből eredően a pénzügyi intézménynek még nyilvántartott követelése áll fenn.

 

Míg deviza alapú hitelek esetében a banki értesítés 2015. március 1. és április 30. között várható, addig forint és deviza alapúnak nem minősülő deviza hitelek esetében a tájékoztatás kiküldése 2015. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakra esik. A határidőt mindkét esetben kitolhatja az adott pénzügyi intézmény perindítása. Ebben az esetben a per befejezésétől számított 60. napig kell gondoskodnia a pénzügyi intézménynek a kiértesítésről. A perek befejezéséről az egyes pénzügyi intézmények honlapján vagy a bankfiókokban tájékozódhat. Amennyiben a fogyasztó az elszámolásban és forintosításban is érintett, az értesítést együttesen kapja meg.

A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy amennyiben nem ért egyet az elszámolással vagy átváltással, jogorvoslattal éljen. Az alábbiakban a kapcsolódó jogorvoslati szabályozás néhány hasznos részletére hívjuk fel a figyelmet.

Panasz a pénzügyi intézménynél: A fogyasztó panasszal élhet a pénzügyi intézménynél, ha vitatja az elszámolás helyességét, vagy ha álláspontja szerint a pénzügyi intézménynek el kellett volna számolni vele, azonban ezt nem tette meg.

A PANASZ MEGTÉTELÉRE KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, A KÉZBESÍTÉSTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG! 

Későbbi tudomásszerzés vagy akadályozás (pl. kórházi kezelés, külföldi távollét) esetén a tudomásszerzés vagy akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, legkésőbb 2015. december 31. napjáig a késedelmes előterjesztés indokának megjelölésével. Amennyiben a panasz az értesítés hiányán alapul, úgy meg kell várni, amíg az adott pénzügyi intézmény internetes honlapján közzéteszi a fogyasztók kiértesítésének teljesítéséről szóló tájékoztatót. Az elszámolás helyességének, számszaki megfelelőségének vizsgálatához javasoljuk az elszámolás teljes körű levezetésére vonatkozó kimutatások igénylését a pénzügyi intézménytől.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásának kezdeményezése: Amennyiben a pénzügyi intézmény elutasította az elszámolás helytelenségére vagy hiányára vonatkozó panaszt, avagy a panaszt késedelmes előterjesztés miatt utasították el, e három esetben a PBT eljárásának kezdeményezésére van lehetőség. A kérelmet annak indokai megjelölésével az e célra rendszeresített formanyomtatvány megfelelő kitöltésével nyújthatja be a fogyasztó a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon (akadályoztatás esetén – az ok megjelölésével – legkésőbb 6 hónapon belül). Lényeges, hogy a PBT eljárásának kezdeményezésére csak úgy van lehetőség, ha azt megelőzően a fogyasztó a pénzügyi intézménynél panaszt nyújtott be. A PBT előtti eljárásban meghallgatás tartását is lehet kérni. A PBT kötelezést tartalmazó határozata a pénzügyi intézményt abban az esetben is kötelezni fogja, ha az adott intézmény alávetési nyilatkozatot egyébként nem tett.

Bírósági nemperes eljárás kezdeményezése: A PBT fenti három esetkörre (elszámolási kötelezettség nem teljesítése, hibás elszámolás, elkésettség) vonatkozó kötelezést tartalmazó határozatával szemben a fogyasztó polgári nemperes eljárást kezdeményezhet annak megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése iránt. A kérelem előterjesztésére a határozat kézbesítését követő 30 napon belül (akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2016. október 31. napjáig) van lehetőség. Az eljárásra a fogyasztó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság (a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi kerületi Bíróság) illetékes, azonban a kérelmet a PBT-hez kell benyújtani.

Álláspontunk szerint érdemes a megkapott értesítő levél tartalmát számszakilag ellenőrizni és eltérés észlelése esetén haladéktalanul panaszt benyújtani, illetve a PBT eljárását kezdeményezni, mivel ezekkel összefüggésben a fogyasztót külön díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Fentiekkel kapcsolatos kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!